Jak na sloučení rodiny pro cizince pracující v ČR

Pokud jste cizinec s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR a chcete, aby s vámi v Česku žili i vaši nejbližší rodinní příslušníci, máte možnost požádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny.

Tento typ pobytu umožňuje manželovi či manželce a nezletilým nebo závislým dětem cizince pobývat společně s ním na území České republiky.

O dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny mohou žádat následující rodinní příslušníci cizince s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR:

  • manžel/ka cizince
  • nezletilé dítě cizince (v době vydání povolení mladší 18 let)
  • nezletilé dítě manžela/ky cizince (do 18 let věku)
  • zletilé nezaopatřené dítě cizince nebo jeho manžela/ky (do 26 let věku)
  • osamělý cizinec starší 65 let nebo neschopný se o sebe postarat, pokud jde o sloučení s rodičem či dítětem s povoleným pobytem v ČR

Aby mohlo být povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny vydáno, musí být splněny určité podmínky. Cizinec, se kterým má dojít ke sloučení, musí v ČR pobývat minimálně 15 měsíců (u manželů min. 20 let věku a 6 měsíců pobytu cizince v ČR).

Žadatel také musí doložit, že má zajištěné ubytování a dostatečné finanční prostředky pro pobyt své rodiny v Česku. Předkládá se doklad prokazující příbuzenský vztah (oddací list, rodný list apod.).

Kde se podává žádost

Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny se standardně podává na zastupitelském úřadu ČR v zemi původu žadatele. Pokud již rodinný příslušník pobývá v ČR na základě víza nad 90 dní nebo jiného dlouhodobého povolení, může o sloučení žádat přímo na Ministerstvu vnitra ČR. K žádosti je nutné předložit:

  • platný doklad
  • doklad o zajištění ubytování
  • fotografii
  • dokumenty potvrzující příbuzenský vztah
  • a případně další náležitosti.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny se vydává nejdéle na dobu odpovídající platnosti pobytu cizince, se kterým má dojít ke sloučení, maximálně však na 2 roky s možností opakovaného prodloužení. Po 5 letech nepřetržitého pobytu v ČR může rodinný příslušník požádat o trvalý pobyt.

Povolení k sloučení rodiny jako nástroj proti nelegální migraci

Institut sloučení rodiny představuje důležitý nástroj, který umožňuje cizincům žijícím a pracujícím v České republice být zde společně se svými nejbližšími. Udržování rodinných vazeb je zásadní pro psychickou pohodu a celkovou integraci cizinců v hostitelské zemi.

Možnost sloučení rodiny také přispívá k prevenci nelegální migrace, kdy by jinak docházelo k rozdělení rodin. Je však nezbytné splnit všechny zákonem stanovené podmínky a doložit požadované náležitosti, aby mohlo být povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny vydáno.

Pokud uvažujete o tom, že byste chtěli požádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny v ČR, je vhodné se nejprve detailně seznámit se všemi podmínkami a požadavky. Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra ČR nebo na specializovanou agenturu – IRS Czech, která vám se vším pomůže.

Získáte tak maximum potřebných informací a budete moci zvážit, zda je pro vás tato varianta vhodná a reálná. S pečlivou přípravou žádosti a splněním všech náležitostí pak významně zvýšíte své šance na pozitivní vyřízení žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny.

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Napsat komentář

Nové články